Figuratieve schilderijen

Androgene Mens
Androgene Mens
(120 cm x 100 cm)

Route 66
Route 66
(120 cm x 100 cm)

Nieuwetijdskind
Nieuwetijdskind
(120 cm x 100 cm)

Philomena
Philomena
(100 cm x 120 cm)

Quan Yin
Quan Yin
(100 cm x 120 cm)

Eenhoorn
Eenhoorn
(100 cm x 120 cm)

Shakti
Shakti
(100 cm x 120 cm)

Sjamaan
Sjamaan
(100 cm x 120 cm)

Shiva
Shiva
(100 cm x 110 cm)

Vlinders in de Buik
Vlinders in de Buik
(100 cm x 100 cm)

Avatar Sathya Sai Baba
Avatar Sathya Sai Baba
(100 cm x 100 cm)

Holy Marriage
Holy Marriage
(100 cm x 100 cm)

Indra
Indra
(100 cm x 100 cm)

Kali
Kali
(100 cm x 100 cm)

Amorahim
Amorahim
(100 cm x 100 cm)

Moeder Maria en Kind Jezus
Moeder Maria en Kind Jezus
(95 cm x 115 cm)

Engelbewaarder
Engelbewaarder
(90 cm x 100 cm)

Amora
Amora
(80 cm x 100 cm)

Engeltje
Engeltje
(80 cm x 100 cm)

Ria
Ria
(70 cm x 80 cm)

Christos
Christos
(70 cm x 90 cm)

Vojnovitsj
Vojnovitsj
(60 cm x 90 cm)

Jeremias
Jeremias
(80 cm x 60 cm)

Griekse Godin
Griekse Godin
(64 cm x 64 cm)

Vuurelementaal
Vuurelementaal
(40 cm x 60 cm)

Christos

Afmetingen: 70 cm x 90 cm

Tekst van H.P. Blavatsky

'Zeg ons, wanneer zal dat geschieden, en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld?' * vroegen de discipelen aan de MEESTER, op de Olijfberg. Het antwoord, gegeven door de ‘Man van Smarten’, de Chrestos, op zijn proces, maar ook op zijn weg naar triomf, als Christos, of Christus, (+) is profetisch, en heel suggestief. Het is feitelijk een waarschuwing.
Het antwoord moet volledig geciteerd worden. Jezus… zeide tot hen:

‘Ziet toe, dat u niemand verleide! Want velen zullen komen in mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen … maar dat is nog niet het einde. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is maar een begin der weeën… Vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden… dan zal het einde komen … wanneer gij de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, ziet… Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Daar, gelooft hen niet… Indien men dan tot u zegt: Zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, hij is in de binnenkamer, gelooft hen niet. Want gelijk de bliksem komt van het Oosten en gezien wordt tot het Westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn, enz. enz.’

Twee dingen worden allen duidelijk in bovenstaande passages, nu hun onjuiste weergave verbeterd is in de gereviseerde tekst: (a) ‘de komst van Christus’, betekent de aanwezigheid van CHRISTOS in een geregenereerde wereld, en helemaal niet de feitelijke komst in een lichaam van ‘Christus’ Jezus; (b) deze Christus moet noch in de woestijn, noch ‘in de binnenkamers’ gezocht worden, noch in het heiligdom van enige door mensen gebouwde tempel of kerk; want Christus – de ware esoterische HEILAND – is geen mens, maar het GODDELIJK PRINCIPE in ieder menselijk wezen. Hij die streeft naar de opwekking van de Geest die in hem gekruisigd is door zijn eigen aardse hartstochten, en diep in de ‘grafkelder’ van zijn zondige vlees begraven ligt; hij die de kracht heeft om de steen der materie weg te rollen van de deur van zijn eigen innerlijk heiligdom, die heeft de opgestane Christus in zich. ** De ‘Zoon des mensen’ is geen kind van de gebonden vrouw – vlees, maar waarlijk van de vrije vrouw – Geest, (++) het kind van de eigen daden van de mens, en de vrucht van zijn eigen geestelijke arbeid.

Aan de andere kant zijn de voortekenen die in Mattheüs beschreven worden nooit zo sprekend en krachtig van toepassing geweest op enig tijdsgewricht sinds de komst van Christus als in onze eigen tijd. Wanneer is volk meer tegen volk in opstand gekomen dan in deze tijd? Wanneer zijn ‘hongersnoden – een andere naam voor armoede, en de uitgehongerde massa van het proletariaat – wreder geweest, kwamen aardbevingen vaker voor, of tegelijkertijd in hetzelfde gebied, als in de laatste paar jaar? Mensen die geloven in het duizendjarig vredesrijk en Adventisten met een krachtig geloof kunnen wel doorgaan met zeggen dat ‘de komst van (de vleesgeworden) Christus’ op handen is, en zich voorbereiden op ‘het einde van de wereld’.

Theosofen – tenminste, een aantal van hen – die de verborgen betekenis begrijpen van de universeel verwachte Avatars, Heilanden en Christussen – weten dat het niet het ‘einde van de wereld’ is, maar ‘de voltooiing van het tijdsgewricht’, d.w.z. het einde van een cyclus, dat nu snel nadert. # Christos is de gloriekroon van de lijdende Chrestos van de mysteriën, evenals die van de kandidaat voor de uiteindelijke eenwording, van welk ras en geloof hij ook is. Voor de ware volgeling van de GEEST DER WAARHEID doet het er derhalve weinig toe of Jezus, als mens en Chrestos, leefde in het tijdperk dat Christelijk genoemd wordt, of eerder, of dat hij helemaal niet bestaan heeft. De Adepten, die leefden en stierven voor de mensheid, hebben bestaan in vele en in alle tijdperken, en er waren vele goede en heilige mensen in de oudheid die de achternaam of titel van Chrestos droegen vóór Jezus van Nazareth, of ook wel Jezus (of Jehoshua) Ben Pandira geboren werd.***

Daarom mag men met reden concluderen dat Jezus, of Jehoshua, leek op Socrates, op Phocianus, op Theodorus en zo vele anderen met de achternaam Chrestos, d.w.z. de “goede, de uitmuntende”, de vriendelijke en de heilige Ingewijde, die de ‘Weg’ wees naar de Christos toestand, en aldus zelf ‘de Weg’ werd in de harten van zijn enthousiaste bewonderaars. De Christenen hebben, net als alle andere ‘Heldenaanbidders’ getracht alle andere Chrestoi, die hen toeschenen als rivalen van hun Mens-God, naar de achtergrond te dringen. Maar ook al is de stem van de MYSTERIËN al eeuwenlang verstomd in het Westen, al zijn Eleusis, Memphis, Antium, Delphi en Cresa al lang geleden tot de grafkelders van een Wetenschap gemaakt die eens even kolossaal was in het Westen als zij nog is in het Oosten, nu worden er opvolgers voor hen voorbereid. Wij leven in 1887 en de negentiende eeuw is op sterven na dood. De twintigste eeuw heeft vreemde ontwikkelingen in petto voor de mensheid, en is misschien zelfs de laatste met die naam.

Koop dit schilderij!
Contacteer Rita voor meer info.

[ terug naar de hoofdpagina ]

[ figuratieve schilderijen | non-figuratieve schilderijen ]
[ curriculum vitae | links | gastenboek | contact ]

[ verlaat de website ]

Copyright © 2005-2023 door Rita Pulmans.
Het is niet toegelaten werken van deze website te reproduceren in welke vorm ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur!
Illustraties door Johan Desseyn & Web Development door Ivan Vermeyen.